EKIPI KOMBËTAR: PARIS BORDEAUX LILLE LYON MARSEILLE MONTPELLIER NANCY NANTES NICE RENNES STRASBOURG TOULOUSE TIRANA

PARTNERITETI EPITECH – UHA

logo de l'université de Haute-Alsace Në vjeshtën e vitit 2014, Epitech dhe Universiteti i Haute-Alsace (SHBA), nënshkruan një marrëveshje e cila përcakton forcat e tyre të përbashkëta në lidhje me botën e biznesit.

Për Epitech, partneriteti i jep studentëve të drejtën e një diplome për Masterin në Menaxhim Projektesh, e cila është një vlerë e shtuar akademike ndaj mësimdhënies Epitech dhe që do të zhvillohet gjatë vitit të katërt.

Mundësia është e hapur për të gjithë studentët ndërkombëtarë, mbi bazën e aplikimeve të tyre.

Në këtë mënyrë, studentët ndërkombëtarë do kenë mundësi të marrin krahas diplomës së Epitech me titullin “Ekspert në teknologjinë e informacionit Epitech” dhe një master në shkencat e menaxhimit, me specializim në Menaxhim Projekti nga Universiteti i Haute-Alsace.

STRUKTURIMI ME KURSET EPITECH

Për të marrë titullin Master në UHA, së bashku me modulet e parashikuara për të marrë diplomën Epitech, studentët ndërkombëtarë duhet të kryejnë lëndën kryesore “Menaxhim i sistemeve të informacionit”, e cila zhvillohet nga pedagogët e UHA. Modulet UHA, do të prezantohen gjatë vitit të dytë në kampusin e Epitech.

KUSHTET E PRANIMIT

Studentët e interesuar për këtë lloj diplome, duhet të shprehin interesin e tyre duke aplikuar gjatë vitit të parë tek Epitech. Pranimet për këtë program studimi bazohen mbi aplikimet, të cilat duhet të paraqiten te Departamenti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare i Epitech, gjatë vitit të parë të studimeve Epitech.

Vetëm kandidatët të cilët kanë kryer nivelin Bachelor në Shkenca Kompjuterike në vendin e tyre të origjinës dhe, që gjithashtu kanë marrë modulet e vitit të parë në Epitech, mund të pranohen.

Vendimi final për pranimin në kurs, do të jepet në fund të vitit të parë të studimeve te Epitech.

PREZANTIMI I UHA

La fonderie, l'université de Haute-Alsace

Universiteti është një institucion profesional dhe ka ditur gjithmonë si të zhvillojë partneritete aktive në rrethe socio-ekonomike. Kjo vihet re prej numrit të madh të trajnimeve profesionale siç është për shembull DUT, “Diploma Universitare në Teknologji” (University and Technology diploma) e cila çon në doktoraturë, nëpërmjet diplomës inxhinierike. Ky institucion ka përkrahjen e fortë edhe të autoriteteve lokale. Në këtë mënyrë kriteri “pranë dhe i hapur “përmbledh me dy fjalë përshkrimin e UHA.

Është një model inovativ, multidisiplinor dhe i rëndësishëm në ndërtimin e arsimit të lartë universitar dhe kërkimor dhe UHA është pjesë e ekselencës në Alsace.

Universiteti i Haute Alsace është i lidhur me Universitetin e Stasburgut, e cila nënkupton që diplomat e lëshuara mbajnë emrin e të dyve (Unistra dhe UHA).

Për informacion të mëtejshëm për universitetin e Haute-Alsace klikoni këtu
http://www.uha.fr/presentation-en